Демант в.д. директора Дома здравља „Свилајнац“

Демант в.д. директора Дома здравља „Свилајнац“
Spread the love

Демант в.д. директора Дома здравља „Свилајнац“

На шестој седници Скупштине општине Свилајнац одржаној 30.12.2020. године изнето је низ нетачних информација у вези рада Дома здравља „Свилајнац“ (у даљем тесту Дом здравља) и мог рада као в.д. директора ове установе, које овим путем желим да демантујем.

Демант в.д. директора Дома здравља „Свилајнац“

      Демант в.д. директора Дома здравља „Свилајнац“
Дом здравља „Свилајнац“1. У Дому здравља ангажовано је двадесетак радника уговорима о раду на неодређено време за које постоје тешкоће у исплати плата. До ове ситуације дошло је јер их је претходни директор запослио без сагласности Републичког фонда за здравствено осигурања (РФЗО) која је предуслов да би се између осталог обезбедила и средства за њихове плате. Наиме, плате запослених у здравственим установама чији је оснивач Република Србија обезбеђују се преко РФЗО-а који на основу норматива за послове у здравству одлучује о броју потребних и примљених радника. У овом конкретном случају за запошљавања горе поменутих радника РФЗО је заобиђен и они нису уговорени, односно за овај Фонд су ”невидљиви”. Средства за њихове плате обезбеђивана су искључиво делом из буџета општине Свилајнац, а делом из средстава сопствених прихода Дома здравља. Од јуна 2020. године општина Свилајнац без најаве и образложења прекинула је даље финансирање свог дела за плате ових запослених тако да је целокупни износ исплате ових плата остао на терет Дома здравља. Дом здравља никада ни пре, а ни сада, није био у могућности да оствари укупне месечне приходе који би били довољни за исплату ових плата. Због тога се плате ових запослених исплаћују у складу са реалним могућностима, тј. у складу са приливом средстава сопствених прихода Дома здравља. У периоду од кад сам ја на месту в.д. директора, исплата ових примања била је апсолутни приоритет трошења средстава сопствених прихода Дома здравља и она се увек одвијала у складу са законом, тј. односила се на исплату бруто износа који подразумева исплату и припадајућих пореза и доприноса. Због тога изненађује изјава на седници Скупштине да су уплате припадајућих пореза и доприноса за плате ових запослених ”криминалне активности”. Чињеница је да је управо неплаћање пореза и дориноса на плате запослених кршење закона. Плаћање пореза и доприноса ни у једној држави не може бити криминал и апсурдно је говорити о томе као о ”криминалној активности”.

У контексту помињања незаконитости морам да скренем пажњу да, на жалост, није било никаквих реакција од стране општинских власти када је долазило до незаконитог поступања претходног директора. Такође, ни предходни Управни одбор Дома здравља није покушао да спречи или санкционише незаконито отпуштање радника од стране предходног директора а на основу Одлуке тадашњег Управног одбора бр.1729-4/12 плате запосленима који нису уговорени са РФЗО-ом почев од 01.01.2013. па све до 31.12.2016.године исплаћиване су у фиксном нето износу од по 25.000,оо динара за медицинске сестре и од по 40.000,оо динара за лекаре, односно од по 60% од пуне плате. Оштећени радници потражили су заштиту својих права на суду који је пресудио у њихову корист уз обавезу плаћања утврђене разлике до пуне плате по коефицијенту из Уредбе Владе Републике Србије, законске затезне камате и судских трошкова на терет Дома здравља.

Овако неодговорно поступање предходног Управног одбора и директора Дом здравља кошта око 2 (два) миолиона динара што ће Дом здравља морати да исплати из средстава сопствених прихода у наредном периоду а да за ову насталу велику штету кривци неће одговарати..

2.Како је већ речено средства за исплате плата запослених у државним здравственим установама обезбеђују се посредством РФЗО-а и износи ових примања дефинисани су републичким законским и подзаконским правним актима. Међутим, нетачна је информација да се ови износи не могу увећавати средствима из других извора.
Наиме, на основу одредби Закона о раду, сходно члану 12.Закона о платама у државним органима и јавним службама чија је примена на запослене у јавним службама продужена до 01.јануара 2022.године (када почиње примена Закона о запосленима у јавним службама) јавне службе које остваре приходе који нису јавни приходи у смислу Закона о јавним приходима и јавним расходима, могу увећати плате утврђене у складу са овим законом и актом Владе о утврђеним коефицијентима, до висине оствареног прихода, а највише до 30% по запосленом. Ова увећања законски су легитимна и важе у целој држави. Међутим, иако је ова могућност правно заснована, наглашавам да је ја лично никада нисам користио. Моја месечна примања састоје се искључиво из онога што је прописао и исплатио РФЗО без и једног динара из средстава сопствених прихода Дома здравља што се лако може проверити у обрачунској служби ове установе. Моји месечни приходи су исти они које примају сви лекари специјалисти и директори домова здравља у Србији. Сходно томе, потпуно је нетачно да су моја примања као в.д. дирктора увећана у односу на плату коју добијам од РФЗО-а.

3. Исплата путних трошкова запослених у здравству Републике Србије законски је регулисана чланом 118 Закона о раду, чланом 102. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: ПКУ), а у Дому здравља Свилајнац и Правилником о накнади трошкова запосленима за долазак на рад и одлазак са рада, који је усвојен 2019.године од стране Управног одбора у предходном сазиву. Наведена накнада остварује се средствима које обезбеђује РФЗО и припада свим запосленима чије је место становања удаљено више од 200 метара од места рада. Нетачно је да се ова надокнада исплаћује из средстава Дома здравља и да је резултат моје самовоље. Као што је и нелогично да ова надоканада треба да буде ускраћена само радницима нашег Дома здравља ако важи за целу Србију. Одредбом члана 102. ПКУ ако од места становања до места рада не постоји јавни саобраћај, запослени има право на накнаду за превоз у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну најближу релацију за коју постоји јавни превоз, на основу потврде јавног превозника. У случају запослених чије је место становања у Свилајнцу, јавни превозник је издао потврду за цену месечне карте која за место Свилајнац износи 2.700,оо динара, колико се и исплаћује за пун месечни фонд радних сати.

4.Нетачно је да је Др стом. Милош Чукнић распоређен да ради и амбуланти у Седлару. Др стом.Милош Чукнић три дана недељно ради у стоматолошкој амбуланти Дома здравља у Свилајнцу, а два дана у недељи у амбулантама у Кушиљеву, Бобову и Седлару са задатком да као искусан стоматолог у сеоским срединама организује рад стоматолошких станица. Циљ је да се у овим срединама побољша квалитет здравствене заштите и врате стоматолошке услуге какве су раније постојале уз ангажовање свих стоматолога запослених у Дому здравља.

Нетачно је и да се радом Др стом. Милоша Чукнића остварује највећи део сопствених прихода Дома здравља. Приходовање овог стоматолога на месечном нивоу износи у просеку око 1 % од укупно остварених сопствених прихода Дома здравља.

Возач у Дому здравља који је ”распоређен да у зимским месецима шиша траву” радник је који је 2007.године одлуком једног од предходних директора примљен управо за рад у Техничкој служби, а не као возач Служби хитне помоћи, те је само враћен на радно место где је на основу уговора о раду засновао радни однос.

Нетачно је и да су мештанима Бобова и Грабовца ускраћена права на адекватну здравствену заштиту. Појам изабраног лекара подразумева да пацијент слободно бира било коју здравствену установу и лекара који ће га лечити, али то не значи да тај лекар мора да буде стациониран у месту становања пацијента јер бисмо дошли у апсурдну ситуацију да у свакој амбуланти раде сви они лекари који су изабрани од стране становника тог места. Такође би то значило да једном постављени лекар у једној амбуланти никад не би могао да ради на неком другом месту или да оде на специјализацију или да напредује или да мења дом здравља у коме ради јер би тиме угрозио права својих пацијената. У амбулантама у Бобову и Грабовцу, иако су промењени лекари, пацијенти имају адекватну здравствену заштиту и о њиховом здрављу воде рачуна два лекара. Жао ми је што се изјавама типа ”да је пацијентима у Бобову и Грабовцу ускраћено право на лечење”, ”да ту нема ко да их лечи” и сл .ниподаштава и вређа рад ова два одлична доктора медицине који предано обављају свој посао. Такође ми је жао и што се изјавама ”да докторка из Бобова сада мери по кућама притисак” ниподаштава и вређа рад свих здравствених радника који раде у одељењу кућног лечења, служби која ради изузетно озбиљан и одговоран посао са пацијентима од којих су многи са тешким обољењима као што се и ниподаштавају пацијенти овог одељења који као да не заслужују да их неки лекари лече.

Чињеница је такође да се у периоду предходног Управног одбора Дома здравља и предходног директора није на нивоу општинске управе на овај начин водило рачуна о премештању изабраних лекара. Тако није било никаквих реакција када је др Александар Павловић за мање од годину и по дана осам пута био премештан са једног на друго радно место и нико није био забринут за пацијенте чији је он био изабрани лекар. Као да за општинску управу постоје битни и мање битни лекари и њихови пацијенти.

5. Током целокупног излагања у вези рада Дома здравља које је изнето на наведеној седници Скупштине општине Свилајнац није употребљен ни један конкретан аргумент или проверена информација. Нико се предходно није обратио службама Дома здравља да провери наводе који су изнесени пред одборнике нити да утврди чињеничко стање о раду ове здравствене установе. Очигледно да није постојало ни мало добре воље да се дође до истине и веродостојних података које је више него лако установити. Уместо тога коришћени су ”аргументи” као што су ”Ово је тачно јер вам ја кажем да је тачно” и ”Ово је истина јер сам ја то видео”. Мислим да томе није потребан никакав даљи коментар.


у Свилајнцу,
31.12.2020. године

в.д. директора Дома здравља ”Свилајнац”
Dr med. Драган Станојевић
специјалиста педијатрије

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/resavskipostonos/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279